• شاخص قدرت
  • لطفا شماره یکی از کارتهای بانکی خود را جهت عودت وجه وارد نمایید. شماره کارت باید به نام خود شما باشد.