توضیحات

بازی Code vein برای ps4 در آینده نه چندان دور ، یک فاجعه اسرارآمیز آنگونه که ما می شناسیم ، فروپاشی کرده است.

آسمان خراش های برجسته ، که زمانی نمادی از سعادت بودند ، اکنون قبرهای بی جان گذشته های بشریت هستند که توسط خارهای داوری سوراخ شده اند. در مرکز تخریب ، جامعه پنهانی از Revenants به نام Vein قرار دارد. این سنگر نهایی جایی است که معدود افراد باقی مانده برای زنده ماندن می جنگند ، و به برکت هدیه های قدرت در ازای خاطراتشان و تشنگی خون. به طور کامل به خونخواهی بپردازید و در خطر تبدیل شدن به یکی از ارواح گمشده ، شیطانی و عاری از هر بشریت باقیمانده باشید. سرگردانی بی هدف در جستجوی خون ، گمشدگان برای برآورده کردن گرسنگی خود از هیچ چیز متوقف نمی شوند. برای راه باز کردن گذشته خود و فرار از کابوس زندگی خود در Code Vein ، تیمی کنید و به سفری به انتهای جهنم بروید.